บริการของเรา
  » จัดทำบัญชีรายเดือน / รายปี
  » วางแผนบัญชี-ภาษี
  » จดทะเบียนนิติบุคคล
  » ทำเงินเดือนและประกันสังคม
วันนี้ 30
เมื่อวาน 47
สัปดาห์นี้ 154
สัปดาห์ก่อน 357
เดือนนี้ 1,258
เดือนก่อน 1,195
ทั้งหมด 97,702
  Your IP :18.207.160.97

การวางแผนระบบบัญชีและภาษี

ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนใหญ่มักไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบการจัดทำบัญชีและภาษีอากรให้ถูกต้องสอดคล้องกัน ประกอบกับปัจจุบันภาษีอากรได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยและรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด  กิจการจึงควรต้องมีการวางระบบการจัดทำบัญชีและภาษีอากรให้ถูกต้อง แม่นยำ เพื่อลดข้อผิดพลาด ป้องกันเบี้ยปรับ-เงินเพิ่มที่จะเกิดขึ้นโดยไม่จำเป็น

 

วัตถุประสงค์ในการวางแผนภาษี
    1. ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

        การวางระบบบัญชีและวางแผนภาษีอากรที่ดีควรจะตัองรัดกุมครบถ้วน และทำให้กิจการเสียภาษี โดยประหยัดและถูกต้อง สิ่งที่ผู้วางแผนภาษีควรคำนึงถึงคือ จะต้องมองรายละเอียดของภาษีอากรที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน รอบด้านและถูกต้อง


    2. ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด
     จะต้องศึกษาข้อกฎหมายที่จะทำให้กิจการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด โดยการกำหนดทางเลือกในการนำเงื่อนไขทางกฎหมายมาใช้ให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุดและถูกกฎหมายอีกด้วย เช่น รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล การส่งเสริมการขายกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับการยกเว้น


    3. ปลอดภัยจากภาระที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
    การวางแผนภาษีอากรจะต้องคำนึงถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อป้องกันการถูกตรวจสอบและประเมินภาษีจากสรรพากร ซึ่งจะทำให้กิจการมีรายจ่ายเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด


   4. มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและสมเหตุผล
    การวางแผนภาษีอากรนั้นจะต้องคำนึงถึงข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลรัษฎากร คำพิพากษา ข้อหารือของกรมสรรพากร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ระบบบัญชีและระบบภาษีของกิจการโปร่งใส่ ชัดเจน ตรวจสอบได้จากทุกหน่วยงาน


   5. ช่วยในการลดต้นทุน
    การวางแผนภาษีอากรจะทำให้กิจการสามารถลดรายจ่ายที่ไม่ควรเสีย เช่น การขอรับสิทธิส่งเสริมการลงทุนทำให้กิจการ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล การยกเว้นภาษีอากรสำหรับส่วนแบ่งกำไรหรือเงินปันผล การประกอบกิจการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกซึ่งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 การจัดซื้อทรัพย์สินที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาที่ได้รับสิทธิในการคำนวณค่าเสื่อมราคามากกว่าปกติ เป็นต้น

Share on Facebook
 
 
Copyright © 2013-2015 หจก.พีทีทีการบัญชี All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus